Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Intro

Ukončené

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)

Období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020 
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

iQLANDIA byla v projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.“ zapojena v roli partnera s finančním příspěvkem. Podílela se na plnění klíčové aktivity č. 2 Podpora polytechnického vzdělávání, podaktivity: Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP a Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky. V době realizace projektu vzniklo 7 výukových programů pro žáky SŠ. Tyto vzdělávací programy kladly důraz na mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce, která probíhala ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení. Speciální vzdělávací programy navštívilo během 2 let téměř 150 školních skupin. Expozice byly doplněny desítkami didaktických pomůcek.

Jediný zásadní problém během realizace projektu vznikl v souvislosti s dočasným uzavřením škol. A omezenými možnostmi mimoškolních aktivit z důvodu pandemie Coronaviru. Našli jsme však řešení v podobě nabídky výukových programů on-line, konkrétně programy Nanoden a Jaderný program. Metodické centrum pro pedagogy ZŠ proběhlo formou webinářů.

Tento projekt byl spolufinancován EU.

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel:     LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Partneři:     Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o. 
Liberecký kraj
Technická univerzita v Liberci
Termín realizace: 01.01.2009 – 28.02.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 381 275 000,00
Strukturální fond (ERDF): 324 083 750 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 57 191 250 Kč (15 %)

Zásadní projekt pro dnešní podobu science centra iQLANDIA se podařilo uskutečnit v letech 2009 – 2014.
Realizace projektu byla završením mnoholetého úsilí o vybudování science centra v Liberci.

 • Povedlo se vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí pro aktivity směřující k zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu co nejširší veřejnosti zajímavou a atraktivní formou.
 • Stavba částečně z revitalizovaného brownfields a s přístavbou nového objektu v centru Liberce byla dokončena na konci roku 2013 a otevřena veřejnosti 28. 3. 2014.
 • IQLANDIA se od té doby profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd. 
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC - doplnění expozic

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/20.0374 
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celková výše finanční podpory: 49 986 000 Kč
Strukturální fond (ERDF): 42 488 100 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 7 497 900 Kč (15 %)

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření vzdělávací infrastruktury směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Rozvoj aktivit centra iQLANDIA byl zajištěn prostřednictvím pořízení vzdělávací infrastruktury a propagace centra.
V projektu realizovaném v roce 2015 bylo provedeno zejména rozšíření a upgrade expozic, rozšíření laboratoří, zakoupení licencí na nové pořady a propagační činnost.


V projektu byly řešeny tyto aktivity:

 • rozšíření expozice Geo, GeoLab a Cosmo,
 • rozšíření expozice Člověk
 • rozšíření expozice Věda v domě,
 • rozšíření expozice Svět vody,
 • pořízení expozice Matematikum,
 • doplnění vybavení expozic,
 • rozšíření expozice TUL,
 • doplnění AV techniky,
 • upgrade planetária,
 • pořízení putovní expozice Talent,
 • nákup představení do planetária,
 • rozšíření technického vybavení laboratoří.
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

VÝROBA INTERAKTIVNÍCH EXPONÁTŮ

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_065/0009378

iQLANDIA- Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

IQLANDIA, o.p.s. předala veškeré své znalosti a zkušenosti s výrobou interaktivních exponátů sociálnímu podniku IQLANDIA SERVIS, s.r.o. Podnik v rámci projektu pořídil investiční vybavení pro výrobu exponátů a úklid nemovitostí. Vytvořila se nová pracovní místa pro osoby se ZP a uchazeče o zaměstnání a realizují nové zakázky.

Projekt probíhal od 26. 11. 2018 do 31. 10. 2019 a byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy IROP na sociální podnikání (integrované projekty IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou).

ČLOVĚK A ZVÍŘE

iQLANDIA-EU-SNCZ-EUROREGION-NISA

Reg. číslo: ERN-0792-CZ-16.11.2018
Hlavní partner: IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
Projektový partner: Tierpark Zittau e. V., Weinaupark 2A, 02763 Zittau, Německo        
Termín realizace: 1. 3. 2019 - 31. 12. 2019

Projekt měl za cíl vzájemné poznávání a setkávání dětí obdobného věku z obou stran hranic, odbourávání předsudků, navýšení jazykových kompetencí a sociálních dovedností. Realizaci projektu zařadily školy do projektového dne v rámci výuky přírodopisu. 

Polovina školní třídy z Německa a polovina školní třídy z Česka společně navštívila žitavský Tierpark, kde se seznámila se schopnostmi a smysly zvířat. V ten samý den druhá polovina české a německé třídy navštívila společně libereckou iQLANDII, kde vyzkoumala lidské schopnosti a smysly. Po týdnu se obě poloviny třídy vydaly do zařízení, které dosud nenavštívily. K dispozici měly tlumočníky a odborné lektory. Žáci v obou zařízeních vyplnili pracovní listy, každá třídy dostala za odměnu věcnou cenu.