Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Probíhající

Test

Business Talent

Období realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Nositel projektu: Ministerstvo Kultury

Místo realizace: Liberec

Předmětem projektu je pokračování a rozšíření žákovské soutěže Business Talent. Jedná se o soutěž určenou pro žáky osmých a devátých tříd základních škol Libereckého kraje, kteří soutěží o nejlépe zrealizovaný podnikatelský plán. Během samotné soutěže budou žákům k dispozici lektoři a mentoři, kteří budou během práce se žáky rozvíjet své znalosti a dovednosti. Rozšíření soutěže bude realizováno formou spolupráce a výrobou funkčních kompenzačních pomůcek pro organizaci DePejSek Liberec z.s. věnující se tělesně postiženým. Tématem letošního ročníku soutěže je „kompenzační pomůcka pro tělesně postižené“. Hlavním výstupem projektu je profesní rozvoj lektorů. Do projektu je aktivně zapojeno 9 lektorů.

Cíle projektu:

1) Rozvoj dovedností a kompetencí stávajících lektorů v kulturně kreativní oblasti.

2) Tvorba metodických postupů pro práci žáků s moderními technologiemi.

3) Mentoring školních týmů.

Dílčí cíle:

Tvorba soutěžních výrobků školních týmů s následnou zpětnou vazbou poroty

Funkční výrobek, sloužící pro lidi s postižením

Tvůrčí spolupráce se spolkem DePejsek

 

Projekt byl financován prostřednictvím dotace č.j. MK 58198/2022 OUKKO projektu Business Talent reg. číslo 0213000144. 

logo Business talent

Business talent 1

Business talent 2

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Termín realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Cílem tříletého projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků science centra.

Hlavním přínosem projektu bude propojení formální výuky ve školách s neformální výukou v prostorách science centra.

V rámci projektu vznikne 10 tematických celků propojujících mezipředmětové vazby přírodovědných oborů:
Elektrotechnika
Člověk
Do vesmíru a zase zpátky

Programy budou zaměřeny na praktické činnosti, skupinovou práci a posilování klíčových kompetencí k řešení problémů a učení.
Programy budou připraveny pro žáky obou stupňů základních škol a 1 z programů bude určen dětem navštěvujícím mateřskou školu.

 • Součástí každého programu bude interaktivní workshop využívající zázemí science centra.
 • Pro výuku ve škole budou připraveny návody na aktivity podporující skupinovou práci studentů, jejich samostatné objevování přírodních zákonitostí a také osvojování kompetencí k učení a řešení problémů.
 • Pro učitele budou vytvořeny podpůrné metodické materiály.
 • Každý z programů vychází z požadavků RVP, klade důraz na mezipředmětové vazby a pomáhá žákům osvojovat si vybrané klíčové kompetence.
 • Tvorba, pilotování a evaluace jednotlivých témat bude probíhat postupně během 3 let realizace projektu.

iQLANDIA-projekty-formalni-a-neformolni-vzdelavani

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

Didaktika - Člověk a příroda A

Období realizace: 2. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Nositel projektu: Západočeská univerzita v Plzni
Místo realizace: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj

Cílem projektu „Didaktika - Člověk a příroda A“ je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik.

Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum).

Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Podstatou projektu je dlouhodobá spolupráce oborových didaktiků, obecných didaktiků, odborníků z oblasti pedagogiky, psychologie, učitelů nižšího stupně sekundárního vzdělávání, odborníků z oblasti neformálního vzdělávání a dalších odborníků z praxe.
Tito společně ověřují didaktické inovace vedoucí k efektivnímu dosažení vzdělávání žáků.
Smyslem společenství praxe je rozvíjet prostřednictvím spolupráce kompetence pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni lépe přizpůsobit vzdělávání potřebám jednotlivých žáků a studentů.

Webové stránky projektu: http://didaktika.zcu.cz/cz/index.html

Tento projekt je spolufinancován EU.

iQLANDIA-projekty-Didaktika

iQLANDIA-partner-Evropska-unie iQLANDIA-partner-MSMT

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)

Období realizace: 2021 - 2023
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj

Tisíce žáků se v letech 2021 - 2023 zapojují do aktivit projektu NAKAP LK II, jehož témata vycházejí z prioritizace Krajského akčního plánu.

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ.

 • Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
 • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
 • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.

Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

iQLANDIA-projekty-NAKAP-LK-I

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II
(MAP II – Liberecko)

Období realizace: 1. května 2019 – 30. dubna 2022  
Nositel projektu: MAS Podještědí
Partneři projektu: iQLANDIA
Místo realizace: správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
Počet zapojených škol: 94 základních a mateřských škol

Cílem projektu je podpora vzdělávání v mateřských a základních školách na Liberecku. Rozvoj spolupráce a partnerství škol, zřizovatelů, žáků, rodičů a aktérů neformálního a zájmového vzdělávání.

Projekt je určen žákům, pedagogům, institucím a dalším osobám, kteří se zapojují do vzdělávání dětí předškolního a školního věku.

 • IQLANDIA je zapojena do projektu v aktivitách týkajících se Polytechnického vzdělávání.
 • Během projektu proběhne v iQLANDII 50 dnů polytechnického rozvoje pro žáky ZŠ a jejich pedagogy.
 • Na 2 500 žáků se zúčastní vzdělávacích programů pod vedením odborných lektorů.
 • Programy vyžívající interaktivní expozice a planetárium jsou přizpůsobené věkové skupině dětí a žáků druhého stupně ZŠ. 

Tento projekt je spolufinancován EU.
iQLANDIA-projekty-MAPII

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

Art & Science

iQLANDIA-partner-EU-DE

Inovativní formy učení v přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojzemí

Reg. č.: 100312915
Název programu: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko
Termín realizace projektu: 01. 10. 2017 – 31.12. 2020
Partneři projektu: Hillersche Villa e. V. (D); Technische Universität Dresden – IHI Zittau (D) 

Na tisíc studentů z českého, německého a polského pohraničí se zapojí do unikátního mezinárodního projektu neformálního vzdělávání propojujícího vědu a umění pod názvem Art & Science. 

Studenty z patnácti středních škol – převážně víceletých gymnázií – z Löbau, České Lípy, Jelení Hory a dalších příhraničních měst čeká dohromady devadesát speciálních týdenních workshopů zaměřených na divadlo, hudbu, film, fotografii, akční umění a další média.

Jedná se o stěžejní aktivitu projektu, během které mladí lidé ve věku od 12 do 17 let pomocí zážitkové pedagogiky získají poznatky a osvojí si dovednosti jak z umělecké oblasti, tak z oblasti přírodních věd a techniky.
Workshopy se střídavě uskuteční v liberecké iQLANDII, německém Groβhennersdorfu a polském Niedamirowě. 

 • Školáci si budou moci vybrat jakoukoliv ze specializovaných dílen.
 • Mezinárodní skupina studentů pak bude pod vedením zkušených lektorů a tlumočníků po dobu sedmi dní pracovat na společném projektu, který na závěr soustředění představí.
 • Cílem projektu je, aby se mladí lidé z pohraničí co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a zodpovědnosti a odbourali komunikační a jazykové bariéry.

iQLANDIA-partner-Art-Science
 

iQLANDIA-partner-Art-Science iQLANDIA-partner-SN-CZ

Hurá do laboratoře

Název programu: Dotační fond Libereckého kraje
Název výzvy: Program volnočasových aktivit
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 1.5.2019 – 31.10.2019

Projekt „Hurá do laboratoře“ je dlouhodobým programem iQLANDIE a má za cíl poskytnout atraktivní a smysluplné využití volného času spojeného se vzděláváním v oblasti přírodovědných oborů.

Účastníci programu získají hlubší porozumění vědeckých jevů, které se dějí kolem nás, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Projekt „Hurá do laboratoře“ navazuje na předešlé ročníky tohoto projektu a další oblíbené volnočasové aktivity.

Program Hurá do laboratoře běží po celý rok vždy každý víkend, o svátcích a prázdninách ve 14.00 a v 15.00 hodin.

Součást podpory Libereckého kraje je realizace 3 workshopů, které budou probíhat od května do října 2019, doplněné o science show v prostorech auditoria.

Projekt spolufinancuje Liberecký kraj.

iQLANDIA-Hura-do-laboratore
 

iQLANDIA-partner-liberecky-kraj